МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • І. Azhaman
  • O. Zhydkov
Ключові слова: економічний потенціал; підприємство; підходи; оцінювання; принципи; процес оцінки; рівень.

Анотація

Обґрунтовано актуальність проведення досліджень, що зумовлюються сукупністю змін у зовнішньому середовищі діяльності сервісних підприємств, які визначають необхідність до систематичної оцінки рівня розвитку економічного потенціалу підприємства з метою визначення його відповідності до цілей підприємства, здатності до забезпечення адаптивності новим умовам, гнучкості та стабільного росту. Досліджені сучасні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Запропоновано також використовувати наступні підходи: результативний – передбачає оцінку сервісного підприємства за ефективністю його діяльності, ступенем досягнення цілей, рівнем задоволення потреб споживачів, частотою повторного надання послуг (питома вага постійних клієнтів); факторний (кореляційно-регресивний) – базується на оцінці впливу окремих факторів та виявляються ті, що в найбільшій мірі впливають на спроможність досягнення цілей сервісного підприємства; експертно-рейтинговий – передбачає формування рейтингу підприємства на основі комплексної оцінки експерта, яка враховує вагу кожного показника для оцінки сукупного економічного потенціалу; аналоговий - пропонується оцінку економічного потенціалу проводити в порівнянні з основними конкурентами. Оцінку економічного потенціалу сервісного підприємства запропоновано проводити з урахуванням таких принципів як : системність, варіативність, оптимальність, комплексність, адекватність, ефективність.

Посилання

Сабадирьова А.Л. Потенціал і розвиток підприємства / А.Л. Сабадирьова, О.М. Бабій, Т.В. Куклінова, Д.Є. Салавеліс: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 343 с.

Турило А. А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення / А. А. Турило // Економічний вісник. - 2014. - №3 - С. 65-71

Маслак О.І. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Вісник соціально-економічних досліджень – 2013. - Випуск 1 (48) - С.121-127

Рзаєва Т. Г. Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки / Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету – 2014. - № 3. - Т. 3 - С 150-155

Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: [навч.посіб.] /Бачевський Б.Є, Заблодська І.В., Решетняк О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.

Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: [навч. посіб.] / В.Н. Гавва, Е.А. Божко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

Глухарєв С.М. Економічна діагностика: [конспект лекцій з курсу для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»] / укл. С.М. Глухарєв. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 118 с.

Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр. / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 272 с.

Ажаман І. А. Економічний потенціал будівельного підприємства – сутність та підходи до визначення / І. А. Ажаман, В. С. Дога, О. І. Жидков // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 283-286.

Sabadyrova, A.L. Babii, O.M. Kuklinova, T.V. and Salavelis, D.Ye. (2013), Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of enterprise], ONEU, rotaprynt, Odesa, Ukraine, P. 343.

Turylo, A. A. (2014), "Potential of an enterprise: the essence and methodological approaches to the definition", Ekonomichnyi visnyk, vol. 3, pp. 65-71.

Maslak, O.I. and Bezruchko, O.O. (2013), "Features of estimation of economic potential of an enterprise in the conditions of cyclic oscillations", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1(48), pp.121-127.

Rzaieva, T. H. (2014), "Approaches to the assessment of the potential of an enterprise: their advantages and disadvantages", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 3, vol. 3, pp 150-155.

Bachevskyi, B.Ye. Zablodska, I.V. and Reshetniak, O.O. (2009), Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.400.

Havva, V.N. and Bozhko, E.A. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia [Potential of the enterprise: formation and evaluation], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.224.

Hlukhariev, S.M. (2008), Ekonomichna diahnostyka: [konspekt lektsii z kursu dlia studentiv 5 kursu dennoi i 6 kursu zaochnoi form navchannia spetsialnosti 7.050107, 8.050107 – «Ekonomika pidpryiemstva»] [Economic diagnostics: [summary of lectures on the course for students of the 5th year of the day and 6 courses of correspondence forms of study specialty 7.050107, 8.050107 - "Enterprise Economics"]], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, P.118.

Kalinesku, T.V. Romanovska, Yu.A. and Kyrylov, O.D. (2007), Stratehichnyi potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development], Vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhansk, Ukraine, P. 272.

Azhaman, I. A. Doha, V. S. and Zhydkov, O. I. (2017), "Economic potential of a construction company - the essence and approaches to the definition", Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the III International scientific and practical conference], Ekonomika ta upravlinnia: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Economy and management: the current state and prospects of development], ODABA, Odesa, Ukraine, pp. 283-286.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи