КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА Й ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В АГРОХОЛДИНГАХ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АГРАРНИХ РИНКІВ

  • N. V. Runcheva
  • A. S. Brytvienko
Ключові слова: соняшник; виробництво; переробка; агрохолдинги; рейтинг; кореляційно-регресійний аналіз; витрати; урожайність; ринок; маркетинговий рік; управління.

Анотація

У статті висвітлені особливості концентрації й ефективності виробництва та переробки соняшнику в агрохолдингах та інших аграрних підприємствах країни. Здійснено оцінку їх порівняної ефективності та чинників їх конкурентних переваг. Визначено рейтинг найбільших агрохолдингів України за обсягами виробництва та переробки соняшнику. Розраховано кореляційно-регресійний аналіз залежності між витратами й урожайності. Виявлено пряму залежність між ними. Обґрунтовано напрями регулювання їх діяльності, у т.ч. на засадах державно-приватного партнерства. Обґрунтовано кількісні методи оцінки економічної ефективності й концентрації виробництва й переробки соняшнику великих агрохолдингів (розрахунок і аналіз кореляційного поля в системі “витрати – обсяги виробництва”, визначення й оцінка їх ринкових часток і рейтингів) і на цій основі – встановлено їх вплив на реалізацію й цінову політику, доступність продовольства, монополізацію, структуру й динаміку аграрних ринків, а також необхідності та форм державного регулювання.

Посилання

Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях. Економіка та держава. № 1. 2017. С. 10-14.

Мірзоєва Т. В. Агрохолдинги України в умовах сьогодення. Інноваційна економіка. 2012. № 8 (34). С. 90-93.

Мороз О.В., Семцов В.М., Кукель Г.С., Мандзюк Н.Ф. Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 2015. № 2 (21). С. 163-168.

Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. № 4 (40). С. 43-48.

Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5-21.

Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12-15.

Ihnatenko, M.M. and Runcheva, N.V. (2017), “Processes of resource maintenance of specialization and concentration of production in corporate agribusiness”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, рр. 10-14.

Mirzoyeva, T. V. (2012), “Agroholdings of Ukraine in the present”, Innovatsiyna ekonomika, vol. 8 (34), рр. 90-93.

Moroz, O.V. Semtsov, V.M. Kukelʹ, H.S. and Mandzyuk, N.F. (2015), “Some estimates of the activity of agroholdings against other types of agricultural enterprises”, Ekonomichnyy analiz, vol. 2 (21), рр. 163-168.

Marmulʹ, L.O. and Petrenko, V.S. (2017), “Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian sector of the economy”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), рр. 43-48.

Lupenko, YU.O. and Kropyvko, M.F. (2013), “Agroholdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities”, Ekonomika APK, vol. 7, рр. 5-21.

Romanyuk, I.A. (2016), “Features of the reproduction process in the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 11, рр. 12-15.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи