БАЗОВІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ПОГІРШЕННЯ/ЗНИЩЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

  • O. O. Veklych
Ключові слова: екосистемні послуги; екологічна шкода; збитки від забруднення екосистем; компенсаційний механізм; інноваційні методичні підходи.

Анотація

У статті розглянуто комплекс сучасних інноваційних підходів до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг. Уперше визначено поняття “компенсація за погіршення або втрату екосистемних послуг”. Розкрито змістовне наповнення покомпонентних методичних підходів до розкриття компенсаційних схем відшкодування збитків від забруднення екосистем, нині сформованих у зарубіжних практиках, які доцільно застосовувати і в українській економіці природокористування. Автором виявлено та розкрито чотири інноваційних підходи до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг (екосистемний;“зелений”; ціннісний; ринковий), запровадження яких у вітчизняне природогосподарювання сприятиме формуванню відповідних компенсаційних схем і посиленню їх достовірності.

Посилання

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.

Towards a pollution-free planet. United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme // UNEP/EA.3/25. Distr.: General, 15 October 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708349r.pdf.

Морева В. В. Оцінка потенційної екологічної відповідальності при обґрунтуванні визначення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища / В.В.Морева, В.В.Іванова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 30. Экономические науки. – 2011. – с.51-54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Генгут И.Б. Экономические механизмы управления ликвидацией накопленного экологического ущерба: дис. ... доктора эконом. наук: 08.00.05. – М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2016.

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 3 июля 2016 г. N 254-ФЗ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.garant.ru/71434226/.

О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения вреда окружающей среде и ликвидации прошлого экологического ущерба: проект Федерального закона. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eg-online.ru/document/law/265819/.

Водопьянова Т.П. О возмещении вреда, причиненного окружающей среде / Т.П. Водопьянова, О.А. Варапаева // Труды БГТУ. Серия 7 , Экономика и управление. – 2012. – С. 56 – 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/3464/1/016vodopyanova-t.-p.-varapaeva-o.-a.-o-vozmeshhenii-vreda-prichinyaemogo-okruzhayushhei-srede.pdf.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Дідух Я.П. Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва / Я.П. Дідух, І.Г. Вишенська, У.М. Альошкіна, С.О. Гаврилов, О.І. Навроцька // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2013. – Т. 142. – С. 54-60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMA_2013_142_10/.

Глобальная перспектива в области биоразнообразия / Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии – Монреаль, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-ru-hr.pdf.

Подготовленное Председателем резюме обсуждений министров и глав делегаций на двадцать пятой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Записка Директора-исполнителя, 19 января 2010 г. // Док. UNEP/GCSS.XI/INF/9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: K1060040-R-GCSS.XI-INF-9.

Справочный документ для консультаций на уровне министров. Добавление «"Зеленая" экономика», 15 January 2012 // Док. UNEP/GCSS.XII/13/Add. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: K0953813.R_GCSS_10_Add_1.doc?.

Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm.

Веклич О.О. Параметризація економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2019. – №1. – С.1-15.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. – 2016. – 350 с. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2014.pdf.

Сакаль О.В. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Сакаль Оксана Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ, 2018. – 41 с.

Lailai Li and J. Soussan, et al. Ecosystem Service and Management Strategy in China: CCICED Task Force report / CCICED Annual General Meeting, 2010, 53 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sei.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-Report-Li-EcosystemServiceAndManagementStrategyInChina-2010.pdf.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (Accessed 20 April 2019).

United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (2017), “Towards a pollution-free planet”, available at: https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708349r.pdf (Accessed 20 April 2019).

Moreva, V.V. and Ivanova, V.V. (2011), “Assessment of potential ecological responsibility in substantiating the determination of economic damage from environmental pollution”, Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki, vol. 30, pp. 51-54.

Gengut, I.B. (2016), “Economic mechanisms for managing the accumulation of environmental damage”, Doctor’s Thesis, Economics and Management of National Economy, Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plekhanova, Moscow, Russia.

State Duma of the Russian Federation (2016), The Federal law "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" of July 3, 2016 N 254-FZ, available at: http://base.garant.ru/71434226/ (Accessed 20 April 2019).

State Duma of the Russian Federation (2014), “On Amendments to the Federal Law "On Environmental Protection" and certain legislative acts of the Russian Federation regarding the regulation of issues of compensation for environmental damage and the elimination of past environmental damage: a draft federal law”, available at: https://www.eg-online.ru/document/law/265819/ (Accessed 20 April 2019).

Vodop'yanova, T.P. and Varapaeva, O.A. (2012), Trudy BGTU. Ekonomika i upravlenie, vol.7, рр. 56–59, available at: https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/3464/1/016vodopyanova-t.-p.-varapaeva-o.-a.-o-vozmeshhenii-vreda-prichinyaemogo-okruzhayushhei-srede.pdf (Accessed 20 April 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Environmental Protection", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/ (Accessed 20 April 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Economic Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 20 April 2019).

Didukh, Ja.P. Vyshensjka, I.Gh. Aljoshkina, U.M. Ghavrylov, S.O. and Navrocjka, O.I. (2013), “Environmental assessment of damages from loss of natural habitats in Kyiv”, Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiia ta ekolohiia, vol. 142, pp. 54-60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMA_2013_142_10.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2014), “Global Biodiversity Outlook”, available at: https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-ru-hr.pdf (Accessed 20 April 2019).

UNEP (2010),”Chairperson’s summary of the discussions by ministers and heads of delegation at the twenty-fifth session of the Governing Council. Global Ministerial Environment Forum of the United Nations Environment Program. Note by the Executive Director”, available at: K1060040-R-GCSS.XI-INF-9 (Accessed 20 April 2019).

UNEP (2012), “Background paper for ministerial consultations. Adding “Green Economy”, available at: K0953813.R_GCSS_10_Add_1.doc?14 (Accessed 20 April 2019).

European Parliament and of the Council (2004), “Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage”, available at: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm (Accessed 20 April 2019).

Veklych, O.O. (2019), “Parametrization of economic damage from degradation/destruction of ecosystem services”, Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok, №1, рр. 37-52.

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2016), “National report on the state of the environment in Ukraine in 2014”, available at: http://old.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2014.pdf (Accessed 20 April 2019).

Sakal, O.V. (2018), “Ecological and economic efficiency of land use in conditions of deepening of institutional transformations”, Doctor’s Thesis, The state Institute "Institute of Natural Resources and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.

Li, L. and Soussan, J. (2010), “Ecosystem Service and Management Strategy in China: CCICED Task Force report. CCICED Annual General Meeting”, available at: https://www.sei.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-Report-Li-EcosystemServiceAndManagementStrategyInChina-2010.pdf (Accessed 20 April 2019).

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи