АГРАРНИЙ РИНОК УКРАЇНИ. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • O. I. Khomenko
  • Y. Y. Koltko
Ключові слова: аграрний ринок, сільськогосподарські підприємства, стан та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств

Анотація

Мета. Метою статті є виявлення глибинної сутності аграрного ринку та дослідження сучасного стану, визначення перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні; проаналізувати недоліки та сформулювати основні тенденції діяльності сільськогосподарських підприємств. Методика. Виявлення глибинної сутності аграрного ринку та дослідження сучасного стану, визначення перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні запропоновано здійснювати за допомогою класичного методу аналізу наукових праць у сільськогосподарській сфері. Результати. У даній статті розглянуті основні визначення та показники які висвітлюють сутність аграрного ринку та дослідження сучасного стану, визначення перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні. Наукова новизна. Наразі багато методологічних і методичних питань, що визначають організаційно-економічні основи функціонування сільськогосподарських підприємств як на мікро, так і на макрорівнях. Практична значимість. Ці питання недостатньо відпрацьовані, що зумовлює необхідність наукових досліджень, спрямованих на формування і розвиток сільськогосподарських підприємств, їх ефективне функціонування, що забезпечить вихід агропромислового комплексу країни з тривалої кризи [1, с. 55].

Посилання

Макаренко П.М. Фермерські господарства України - до 20-річного ювілею / П. М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 16-24.

Липчук В.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві : монографія / В.В. Липчук, С.В. Коробка. – Львів, Сполом, 2011. – 227 с.

Тарасевич В. М. Економічна теорія / В. М. Тараскевич. – Київ, Центр навчальної літератури, 2016. – 784 с.

Видяпина В. И. Экономическая теорія / В. И. Видяпина, А. И. Добрышина, Г. П. Журавлева, Л. С. Тарасевич. – Москва, Инфра-м, 2003. – 714 с.

Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації / Т. М. Лозинська. – Харків, 2007. – 272 с.

Макаренко П. М. Моделі аграрної економіки / П. М. Макаренко. – Київ, 2005. – 682 с.

Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в апк / Г. В. Черевко. – К.: Знання, 2006. – 339 с.

Серова Е. В. Мировая аграрная политика / Е. В. Серова, О. В. Шик. – Москва, ГУВШЕ, 2007. – 407 с.

Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми Управління / О. І. Павлов. – Одеса, Астропривет, 2006. – 360 с.

Курган В. П. Економіка аграрних підприємств: навчально-методичний посібник /В.П. Курган. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – 270 с

Видання Держкомстату України. Сільське господарство України за 2016 рік. Статистичний збірник.

Makarenko, P. M. Melnik , L. L. (2010), “Farmers of Ukraine - up to the 20th anniversary”, Ekonomika APK, vol. 1, pp. 16 - 24

Lipchuk, V.V. and Korobka, S. V. (2011), Rozvytok maloho pidpryyemnytstva v silʹsʹkomu hospodarstvi [Small business development in agriculture], Spolom, Lviv, Ukraine.

Tarasevich, V. M. (2016), Ekonomichna teoriya [Economic Theory], Tsentr navchalʹnoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

Vyatyapina, V. I. Dobryshina, A. I. Zhuravleva, G. P. and Tarasevich, L. S. (2003), Ékonomycheskaya teoriya [Economic theory], Infra-m, Moscow, Russia.

Lozinskaya, T. M. (2007), Natsionalʹnyy prodovolʹchyy rynok v umovakh hlobalizatsiyi [National food market in the conditions of globalization] , Kharkiv, Ukraine.

Makarenko, P. M. (2005), Modeli ahrarnoyi ekonomiky [Models of Agrarian Economics], Kyiv, Ukraine.

Cherevko, G. V. (2006), Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky v apk [State regulation of the economy in the pharmacy], Znannya , Kyiv, Ukraine

Serova, E. V and Shik, O. V. (2007), Myrovaya ahrarnaya polytyka [World Agrarian Policy], GUSHCHE, Moscow, Russia.

Pavlov, O. I. (2006) Silʹsʹki terytoriyi Ukrayiny: istorychna transformatsiya paradyhmy upravlinnya [The rural territories of Ukraine: the historical transformation of the paradigm management], Astropryvet, Odessa, Ukraine.

Kurgan, V. P. (2008), Ekonomika ahrarnykh pidpryyemstv: navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Economics of agrarian enterprises: educational and methodical manual], Universytet·sʹka knyha, Sumy, Ukraine.

State Statistics Committee of Ukraine (2016) “Edition of the State Statistics Committee of Ukraine. Agriculture of Ukraine for 2016. Statistical Collection” available at: http://agroua.net/statistics/ (Accessed 18 December 2017).

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
Статьи