КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Olga Andrus
  • M. Y. Wovk
Ключові слова: кадри; кадрова політика; управління кадровою політикою підприємства.

Анотація

Інноваційний соціально-орієнтований тип розвитку економіки висуває більш жорсткі вимоги до основного компоненту ресурсного потенціалу – трудового, до рівня професійної компетентності кадрів і загалом до системи управління кадровою політикою. Гостра кадрова проблема сучасних організацій потребує принципово нових підходів до розв’язання проблем формування та ефективного використання кадрових ресурсів. Підвищення значення ролі кадрової політики в сучасних організаціях зумовлено складністю функціонування в сформованій соціально-економічній ситуації. Ці фактори зумовили значимість комплексного аналізу аспектів формування, використання та розвитку кадрового потенціалу суб’єкта господарювання як особливо важливого напряму вдосконалення його кадрової політики.Кадрова політика сучасного підприємства як найважливіший інструмент управління персоналом в конкурентних умовах ринку набуває особливої значущості, відображаючи специфіку ділового та соціокультурного середовища, національного ринку праці, менталітету працівників, традиції підприємства. В статті проаналізовано дефініції понять політика підприємства, кадрова політика підприємства, управління кадровою політикою підприємства. З’ясовано, що політика підприємства з огляду на сучасну систему управління є сукупністю норм, правил, принципів впливу на наявні або потенційні об’єкти з метою реалізації його визначених стратегічних цілей. Кадрова політика підприємства є сукупністю принципів, складових та методів впливу на створення належних умов праці, добір і використання задіяних трудових ресурсів, їх розвиток та мотивацію з метою досягнення як стратегічно визначених цілей, розв’язання намічених господарських завдань, так і соціальних та особистих проблем працівників різних рівнів відповідальності. Управління кадровою політикою підприємства – являє собою сукупність принципів, методів та моделей створення, розвитку та підтримки висококваліфікованого и високопродуктивного згуртованого колективу, здатного мобільно реагувати на виклики мінливого сучасного ринку та втілювати стратегічні цілі підприємства.

Посилання

Базарова Т. Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.

Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/544700/.

Бычкова А.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 200 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440с.

Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.

Глєбова А.О. Кадрова політика підприємства: особливості формування у сучасних соціально-економічних реаліях. / А.О. Глєбова, С.А. Головко / Young Scientist» • № 12 (27) december, 2015. – С. 159-163.

Горбатова М.М. Методы управления персоналом: Учебное пособие. - Кемерово: Юнити, 2002. – 155 с.

Егоршин А. П. Управление перcоналом: ученик для вузов / А. П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2008. – 346 c.

Крушельницька О. В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навч. посіб. / О.В. Крушеницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2006. – 308 с.

Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія / Т.І. Лепейко, О.М. Миронова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 236 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер с англ. – М.: Дело,1992. – 423 с.

Пархимчик Е. П. Кадровая политика организации : учеб. пособие / Е. П. Пархимчик. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 128 с.

Севастьянов Р.В., Ткаченко С.А. Кадрова політика підприємства та напрями її вдосконалення. / «Економічний вісник Запорізької інженерної академії» 2013. – с.177-187.

Стец В. А. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль: Лілея, 1996. – 180 с.

Стрехова С. В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації / С. В. Стрехова. – Вінниця: Еkономічний часопис-XXI, 2012. – С. 3-12.

Удовенко Т.С. Формування ефективної кадрової політики на підприємстві / Т.С. Удовенко, С.М. Невмержицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 125–127

Управление персоналом организации. Учебник / под ред. А.Я.Кибанова. – 2 – е изд., доп. и перераб. –М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.

Хміль Ф. І. Управління персоналом: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

Чурсіна Л.А. Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К.: Ліра-К, 2014. - 314с.

Шегда А.В. Менеджмент : підручник / А.В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 688 с.

Buehner R. Personal management / R. Buehner. – Muenchen-Wien, R. Oldenbourg, 2005.

Bazarova, T. Yu. and Eremyna, B. L. (2002), Upravlenie personalom [Human Resources Management], 2nd ed, UNITI, Moscow, Russian.

Balabanova, L.V. and Sardak, O. V. (2011), Upravlinnia personalom [Personnel Management], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Bychkova, A.V., (2005), Upravlenie personalom [Personnel Management], Izv-Penz. state Un-ta, Penza, Russion.

Buzel, V. T., (2001), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], VTF "Perun", Kyiv, Irpin, Ukraine.

Vinogradsky, M. D. Vynohrads'ka, A. M. and Shkapova, O. M. (2009), Upravlinnia personalom, [Personnel Management], 2nd ed, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Hliebova, A.O. and Holovko, S.A. (2015), “Personnel policy of the enterprise: features of formation in modern socio-economic realities.” Young Scientist , vol. 12 (27), pp. 159-163.

Gorbatova, M. M., (2002), Metody upravlenija personalom [Personnel Management Methods], Uniti, Kemerovo, Russia.

Egorshin, A. P., (2008), Upravlenie perconalom [Management of percons], NIMB, Novgorod, Russia.

Krushelnytska, O. V., (2006), Upravlinnia personalom [Personnel Management], 2nd ed, Condor, Kiev, Ukraine.

Lepeiko, T. I. and Myronova, O.M. (2010), Upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti (povedinkovyj pidkhid) [Management of the personnel of the enterprise in conditions of uncertainty], KhNEU, Kharkov, Ukraine

Meskon, M. H. Albert, M. and Hedouri, F. (1992), Osnovi menedzhmenta [Fundamentals of Management], Case, Moscow, Russia.

Parchimchik, E. P., (2011), Kadrovaja politika organizacii [Personnel policy of the organizatio], GIUST BSU, Minsk, Belarussia.

Sevast'ianov, R.V. and Tkachenko, S.A. (2013), “Personnel policy of the enterprise and directions of its perfection”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi inzhenernoi akademii, pp.177-187.

Stez, V. A. Stets, I. I. and Kostiuchyk, M. Yu. (1996), Menedzhment personal [Personnel Management], Lilia, Ternopil, Ukraine.

Strekhova, S. V., (2012), “Personnel policy: levers of influence on efficiency, mechanisms and instruments of realization”, Economical Newsletter-XXI, pp. 3-12.

Udovenko, T.S. and Nevmerzhyts'ka, S.M. (2014), “Formation of effective personnel policy at the enterprise”, Formation of market relations in Ukraine, vol. 3., pp. 125-127.

Kibanova, A.Y., (2002), Upravlenie personalom organizacii [Management of the personnel of the organization.], 2nd ed, INFRA-M, Moscow, Russia.

Khmil, F. I., (2006), Upravlinnia personalom [Personnel Management], Akademvidav, Kiev, Ukraine.

Chursina, L. A. Berezovs'kyj, Yu. V. and Tikhosova, H. A. (2014), Menedzhment [Staff Certification], Lira, Kiev, Ukraine.

Shegda, A.V., ( 2004), Sertyfikatsiia personalu [Management], Knowledge, Kiev, Ukraine.

Buehner, R. (2005) Personal management, Muenchen-Wien, Oldenbourg, Germany.

Опубліковано
2018-12-05
Номер
Розділ
Статьи