МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ

  • O. A. Gavrish
  • O. M. Zgurovsky
  • A. D. Kukharuk
  • N. Ye. Skorobogatova
Ключові слова: сталий розвиток, моделювання економічного розвитку, сценарне моделювання, показники сталого розвитку, нейромережеві технології

Анотація

Статтю присвячено питанням вибору показників для моделювання економічної складової сталого розвитку країн світу. Дослідження проведено на основі співпраці із ННК "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку". Узагальнено методичні засади сценарного моделювання розвитку країн. Обґрунтовано вибір ключових показників для сценарного моделювання за чотирма напрямами: фінанси, енергетика, макроекономічне середовище, структура валового внутрішнього продукту. Проаналізовано методи побудови сценаріїв та визначено доцільність використання методів, що засновані на ймовірнісних моделях Байєса. Зазначено перешкоди побудови адекватних моделей. Обґрунтовано переваги використання нейромережевих технологій задля досягнення мети дослідження, зокрема уникнення проблем неоднорідності сукупності вихідних показників, нестачі даних, складності прогнозування на довгостроковий період при низькому рівні інформативності та наявності нелінійних залежностей між показниками.

Посилання

Згуровський М. З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення / М. З. Згуровський // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2002. – № 1. – С. 7–38.

Сухоруков А. І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – К. : НІСД, 2012. – 368 с.

OECD (2012), OECD Economic Outlook, Vol 2012/1, OECD Publishing, retrieved from: http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2012-1-en.

Бідюк П. І. Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів / П. І. Бідюк, І. О. Загірська // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2012. – № 08 (84). – С. 137 – 142.

Моргунов Е. В. Метод «Форсайт» и его роль в управлении технологическим развитием страны : Глава коллективной монографии «Проблемы развития рыночной экономики» /Под ред. член.-корр. РАН В.А. Цветкова. – М.: ЦЭМИ РАН, 2011. – С. 97–113.

Офіційний сайт дослідницької організації «Oxford Economics» [Електронний ресурс]. – URL: http://www.oxfordeconomics.com.

Офіційний сайт неприбуткової організації «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» [Електронний ресурс]. – URL: http://wdc.org.ua/uk

Кононюк А. Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми. – К. : «Корнійчук», 2008. – 446 с.

Sustainable development analysis: global and regional contexts / International Council for Science etc.; scientific adviser M. Zgurovsky. – K. : NTUU “KPI”, 2014. – Part 1. Global analysis of quality and security of life (2013). –168 p.

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях / наук. кер. проекту М. З. Згуровський. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с.

Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). – 208 с.

Zgurovsky, M. Z. (2002), “Scenarious analysis as system methodology of prevision”, Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi, vol. 1, pp. 7-38.

Sukhorukov, A. I. and Kharazishvili, Yu. M. (2012), Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialnoekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of regions of

Ukraine], NISS, Kyiv, Ukraine.

OECD (2012), OECD Economic Outlook, vol. 2012/1, OECD Publishing, available at: http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2012-1-en.

Bidyuk, P. I. and Zagorskaya, O. I. (2012), “Method of scenario analysis construction using Bayes analysis“, Elektrotekhnichni ta komp’yuterni systemy, vol. 8 (84), pp. 137-142.

Morgunov, E. V. (2011), “Foresight” method and its role in managing the technological development of the country”, Problemy razvitiya rynochnoy ekonomiki [Problems of market economy development], CEMI RAS, Moscow, Russia, pp. 97-113.

«Oxford Economics» - the official web-site, available at: http://www.oxfordeconomics.com.

World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development- official web-site, available at: http://wdc.org.ua/.

Kononyuk, A. Yu. (2008), Neironni merezhi i henetychni alhorytmy [Neural networks and genetic algorithms], Kornychuk, Kyiv, Ukraine.

Zgurovsky, M. Z. et al. (2014), Sustainable development analysis: global and regional contexts, part 1, NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine.

Zgurovsky, M. Z. et al. (2017), Analiz sotsialno-ekonomichnykh protsesiv rozvytku suspilstva, zasnovanoho na znanniakh [Analysis of socially-economical processes for based on knowledge society development], Igor Sikorsky KPI, Kyiv, Ukraine.

Zgurovsky, M. Z. et al. (2017), Analiz staloho rozvytku - hlobalnyi i rehionalnyi konteksty [Sustainable development analysis – global and regional contexts], Part 1, Igor Sikorsky KPI, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2018-05-21
Номер
Розділ
Статьи