Production of zoobenthos in various areas of the Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir

Keywords: water quality; reservoir; aquatic bioresources; zoobenthos; species diversity

Abstract

The paper presents the results obtained during the study of zoobenthos found in various reservoir areas located at a considerable distance from each other and influenced by various environmental factors. The purpose of the study was to analyze the species diversity of benthos using the Shannon, Menchinik and Goodnight indices, distribution of benthic groups and abundance of hydrobionts. The reservoir environment is influenced by the abundance of hydrobionts and their functional features. Zoobenthos plays a key role in hydroecology of the reservoir, therefore, the study of its species composition is an important issue. As part of the study, diversity and abundance of zoobenthic groups were analyzed in various areas of the reservoir. Zoobenthos of the reservoir is represented by five systematic groups that include 104 species of various origins at different stages of development with the dominant larval stage. The species diversity is influenced not only by external environmental factors, but also by the profundal and littoral zones of the reservoir. There are numerous biotopes with muddy bottom layers formed by the increased amounts of organic matter in the areas. The water quality was determined using the Mayer and Menchinic indices, and the species diversity of hydrobionts was measured using the Shannon index. The biotopes near Viyskove village was found to be a conditionally clean area as the water quality there complied with the standards and the registered number of benthic organisms was significantly higher compared with other groups. Particular attention should be paid to the areas located near the Dnipro Pipe and Dnipro Metallurgical Plants that discharge industrial wastewater with significant levels of pollutants of various origins; these areas are extremely poor in hydrobionts and the water there does not meet the quality standard. They also have poor species diversity, represented by one or two species of invertebrates. In view of further changes in aquatic and terrestrial ecosystems, global climate changes, further development of light and heavy industries and their impact on the ecosystem of the Dnipro (Zaporizhzhia) Reservoir, we came to the conclusion that continuous monitoring studies should be performed on all groups of aquatic organisms as well as hydrochemical characteristics of water and trophic links in the formation of the reservoir forage base.

References

Bondarev, D. L. & Zhukov, O. V. (2017). Fenologija nerestu ploskyrky (Blicca bjoerkna) u biotopah pryrodnogo zapovidnyka “Dniprovs'ko-Oril's'kyj” zalezhno vid sezonnoi' zminy temperatur [Spawning phenology of the white bream (Blicca bjoerkna) in the “Dnieper-Orylskiy” Nature Reserve in relation to seasonal temperature dynamic]. Biosystems Diversity, 25(2), 67–73 (in Ukrainian). doi: 10.15421/011710

Bondarev, D., Kunah, O. & Zhukov, O. (2018). Assessment of the impact of seasonal patterns climatic conditions on spawning events of the white bream Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) in astronomical and biological time. Acta Biologica Sibirica, 4(2), 48–64. doi: 10.14258/abs.v4i2.4125

Bondarev, D. L., Kunah, O. M., Fedushko, M. P., & Gubanova, N. L. (2019). The impact of temporal patterns of temperature and precipitation on silver Prussian carp (Carassius gibelio) spawning events. Biosystems Diversity, 27(2), 106‒117. doi: 10.15421/011915

Bulakhov, V. L., Novitskiy, R. O., с Khristov, О. О. (2003). Ikhtiolohichni ta rybohospodarski doslidzhennia na Dniprovskomu vodoskhovyshchi [Ichthyological research and fisheries management in the Dnieper reservoir]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, 2(11), 7–18

(in Ukrainian).

Denisova, A. I, Nahshina, E. P., Novikov, B. I., & Ryabov, A. K. (1987). Donnyie otlozheniya vodohranilisch i ih vliyanie na kachestvo vodyi [Bottom sediments of reservoirs and their impact on water quality]. Naukova dumka, Kyiv (in Russian).

Dombrovskii, K. O. (2009). Osoblyvosti sezonnoi dynamiky ta vydovyi sklad makrozoobentosu litorali verkhivia Kakhovskoho vodoskhovyshcha [Features of seasonal dynamics and specific composition of macrozoobenthos of the upper Kakhovka reservoir littoral]. Visnyk of Zaporizhzhya national University, 31–41 (in Ukrainian).

Dvoretskyi, A. I., & Bajdak, L. A. (2017). Osoblyvosti transformatsii vodnykh ekosystem Dniprovskoho vodoskhovyshcha [Features of the transformation of water ecosystems of the Dnipro reservoir]. Ruta, Zhytomyr (in Ukrainian).

Fedonenko, O. V., Ananieva, T. V., & Nikolenko J. V. (2012). Ekolohichna otsinka yakosti vody riky Mokra Sura za hidrokhimichnymy pokaznykamy [Ecological estimation of water quality on hydrochemical indexes in Mokra Sura river]. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 4(43), 74‒81 (in Ukrainian).

Ficke, A. D., Myrick, C. A. & Hansen, L. J. (2007). Potential impacts of global climate change on freshwater fisheries. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 17(4), 581–613. doi: 10.1007/s11160-007-9059-5

Hubanova, N., Horchanok, A., Novitskii, R., Sapronova, V., Kuzmenko, N., Grynevych, N., Prisjazhnjuk, N., Lieshchova, M., Slobodeniuk, O., & Demyanyuk, O. (2019). Accumulation of radionuclides in Dnipro reservoir fish. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 227‒231.

Kotovska, G. O., Khrystenko, D. S. & Novitskyi, R. O. (2015). The impact of high commercial fishery load on biological indices of the roach (Rutilus rutilus). Biosystems Diversity, 23(2), 129–133. doi: 10.15421/011519

Liashenko, A., Zorina-Sakharova, K., Volikov, I., Makovskyi, V., Sytnyk, I., & Kolesnyk, N. (2017). Makrofauna bezhrebetnih stavka Teremkіvs'kij-3 (r. Nivka) [Invertebrate macrofaune of the Teremkivsky-3 pond (Nivka River)]. Fisheries Science of Ukraine, 2(40), 5‒28 (in Ukrainian). doi: 10.15407/fsu2017.02.003

Marenkov, O. & Fedonenko, O. (2016). Ways of optimization of breeding conditions of fish by using artificial spawning grounds. World Scientific News, 49(1), 1‒58.

Novitskyi, R. O., & Gubanova, N. L. (2016). Transformacіja іhtіocenozu Dnіprovs'kogo (Zaporіz'kogo) vodoshovishha pіslja zareguljuvannja r. Dnіpro [Transformation of ichthyocenosis in Dniprovs’ke (Zaporizshs’ke) reservoir after the hydroengineering arrangement of the Dnipro river]. News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, 4(42), 126–132 (in Ukrainian).

Mitropolskiy, V. I., & Morduhay-Boltovskoy, F. D. (1975). Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennih vodoemovst dlya perevoda [Methodology for the study of biogeocenoses of inland waters]. Nauka, Moscow (in Russian).

Romanenko, V. D., Zhukynskyi, V. M., & Oksiiuk, O. P. (1998). Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy [Methodology of ecological assessment of surface water quality by relevant categories]. Kyiv (in Ukrainian).

Sytnik, Y. M., Shevchenko, P. G., Novitskiy, R. O., Podobaylo, A. V., & Salyi, S. M. (2012). Ichthyofauna species of the upper Kaniv reservoir and mouth area of the Desna River. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, 20(2), 80–88. doi: 10.15421/011232

Varenko, N. I., Kovtun, T. N., & Murzina, T. A. (1992). Changes in the chemical composition of the water of the river Samara (Dnieper) under the influence of economic activity [Izmeneniya himicheskogo sostava vodyi reki Samaryi (Dneprovskoy) pod vliyaniem hozyaystvennoy deyatelnosti]. Hydrobiological Journal, 5, 93‒97 (in Russian).

Vasylieva, O. M., Novitskyi, R. O., Hubanova, N. L., Horchanok, A. V., & Sapronova, V. O. (2019). Dynamika jakisnyh pokaznykiv stanu ryby v kanali “Dnipro‒Donbas” unaslidok sezonnogo prokachuvannja [Dynamics of quality indicators of water status in the principal channel “Dnipro-Donbas” resulting of seasonal pumping]. Agrology, 2(2), 106‒111 (in Ukrainian). doi: 10.32819/019015

Yakovenko, V. O., & Bilyk, V. V. (2015). Zooplankton i zoobentos Samarskoi zatoky Zaporizkoho vodoskhovyshcha [Zooplankton and zoobenthos of Samara bay of Zaporizhke reservoir]. Naukovi zapysky TNPU, 3‒4(64), 81‒87 (in Ukrainian).

Yakovenko V., & Dvoretsky, A. (2010). Structural-functional state of zoobenthos of Dnieprovske reservoir [Zoobentos Dniprov-

skoho vodoskhovyshcha v umovakh antropohennoho presu]. Fisheries Science of Ukraine, 88‒95(in Ukrainian).

Yakovenko, V., Fedonenko, O., & Tushnytska, N. (2017). Otsinka stanu zooplanktonu I zoobentosu richky Mokra Sura [Zooplankton and zoobenthos of the Mokra Sura river]. Fisheries Science of Ukraine, 42(4), 19–32. doi: 10.15407/fsu2017.04.019

Dvoretskyi, A. I., Ryabov, F. P., Emec, G. P. & Galynskyj, V. L. (2000). Zaporozhskoe vodohranilishe [The Zaporozhye reservoir]. DNU, Dnepropetrovsk (in Russian).

Published
2019-07-25
How to Cite
Hubanova, N. (2019). Production of zoobenthos in various areas of the Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir. Agrology, 2(3), 156-160. https://doi.org/10.32819/019023
Section
Оriginal researches