Formation of soil fertility for different fertilizer systems in field crop rotation

  • G. M. Hospodarenko Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine
  • O. D. Cherno Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5021-9340
  • A. Y. Cherednik Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine
Keywords: mineral, organic, organo-mineral fertilizer systems; nutrient regime; crop rotation; productivity of crops

Abstract

The neсessity of systematic study of the indicatrors of fertility parameters is determined by the changes in the soil, because under the influence of intensification, they can be within the limits of the favorable interval or beyond its limits. More objective data on this issue can be obtained in stationary experiments in the crop rotation. It was established, that prolonged (50 years) application of mineral, organic and organo-mineral fertilizer systems in the field crop rotation in the conditions of right-bank forest-steppe led to change of all agrochemical properties of chernozem of podzolized heavy clayey loam. In accordance with mineral fertilizer system, pHkcl decreased by 0.9‒1.4 units in comparison with the initial values (pH 6.2), for organo-mineral ‒ by 1.0‒1.1, while the organic fertilizer system showed the slightest acidification effect ‒ by 0.9‒0.8 units. In the variant without fertilizers an exchange acidity decreased by 13%. The hydrolytic acidity also changed under the influence of fertilizer. In the crop rotation, it was enlarged to 2.7‒4.6 g/kg of soil, indicating the necessity for carrying out of liming. The return to soils large amount of calcium with farmyard manure restrains the process of acidification of the soil. The application of fertilizers also changed the nutrient regime of the soil. In the variant without fertilizers the nitrogen content of alkali ‒ hydrolyzed compounds was 101 mg/kg of soil, at application of mineral fertilizers it increased by 10‒24 mg/kg soil, farmyard manure – 6‒25, and for their combination – 11‒25 mg/kg of soil. Phosphate regime of chernozem of podzolized heavy clayey loam was well regulated. The content of mobile compounds of phosphorus and potassium was the best at organo-mineral and mineral fertilizer systems, in which there was an increase in their content, respectively, by 39‒152 and 46‒162 mg/kg of soil, depending on the dose of fertilizers. The cultures of field crop rotation reacted differently to both doses of fertilizers and fertilizer systems. Average yield increase of peas from application of fertilizers was insignificant ‒ 0.5‒0.8 t/ha. The yield of the clover hay was slightly influenced by the application of fertilizer systems. Yield of clover hay was higher as a result of application of organic fertilizers. In the analysis of yields of the main crop rotations ‒ winter wheat, sugar beet and maize ‒ the advantage of organo-mineral fertilizer system was identified. Depending on the placement of these crops in crop rotation, compared to the control where no fertilizers were applied , the average yield increases of winter wheat, irrespective of their predecessors, were 0.84‒1.61 t/ha, sugar beet ‒ 8.7‒15.7, maize ‒ 1.11‒2.34 t/ha. Consequently, the application of the organo-mineral fertilizer system improves the nutrient regime of the soil and contributes to increasing the productivity of the cultures of crop rotation.

References

Balayev, A. D., & Tonkha, O. L. (2014). Vidnovlennya rodyuchosti chornozemiv Lisostepu v suchasnomu zemlerobstvi [Restoration of Fertility of Chernozem Forest-Steppe in Modern Agriculture]. Scientific Herald of NULES of Ukraine. Series: Agronomy, 195(1), 14‒19 (in Ukrainian).

Balyuk, S. A., Medvedyev, V. V., Tarariko, O. H., Hrekov, V. O., Balayev, A. D. (2010). Natsionalʹna dopovidʹ pro stan rodyuchosti hruntiv Ukrayiny [National Re-port on the state of soil fertility in Ukraine]. Kyiv, 2010, 112 (in Ukrainian).

Bohdanovych, R. P., & Oliynyk, V. S. (2013). Balans humusu ta vrozhaynistʹ kulʹtur za riznykh variantiv udobrennya v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [Som balance and crop productivity as effected by fertilizing variants in the Right-bank Forest-steppe of Ukraine]. Visnyk of Kharkiv National Agrarian University, 1, 56–59 (in Ukrainian).

Bomba, M. Y., & Bomba, M. I. (2018). Experience and scientific support of biological agriculture in modern economic conditions. Bulletin of Uman National University of Horticulture, 1, 3–8. doi: 10.31395/2310-0478-2018-1-3-8

Campiglia, E., Mancinelli R., De Stefanis E., Pucciarmati S., & Radicetti E. (2015). The long-term effects of conventional and organic cropping systems, tillage managements and weather conditions on yield and grain quality of durum wheat (Triticum durum Desf.) in the Mediterranean environment of Central Italy. Field Crops Research, 176, 34‒44. doi: 10.1016/j.fcr.2015.02.021

Demidenko, O. V., Shapoval, I. S., Tonkha, O. L., Velychko, V. A., & Boyko, P. I. (2014). Humusnyy stan chornozemu typovoho za riznykh sposobiv obrobitku v ahrotsenozakh Livoberezhnoho Lisostepu [Humus chernozem state typical for different methods of cultivation in agrocenoses of the Left Bank Forest-steppe]. Visnyk of Agrarian Science, 4, 58–62 (in Ukrainian).

Dobrovol’skiy, G. V., & Kust, G. S. (1996). Degradatsiya pochv ‒ “tikhiy krizis planet”. [The degradation of soils is a “silent crisis of the planet”]. Nature, Moscow (in Russian).

Eskov, A. I., Tarasov, S. I., & Tamonova, N. A. (2010). Rezul’taty mnogoletnikh issledovaniy effektivnosti posledeystviya bespodstilochnogo navoza. [Results of long-term studies of the effectiveness of the after-treatment of non-poultry manure]. Fertility, 1, 10–11 (in Russian).

Geisseler, D., & Scow, K. M. (2014). Long-term effects of mineral fertilizers on soil microorganisms – a review. Soil Biology and Biochemistry, 75, 54–63. doi: 10.1016/j.soilbio.2014.03.023

Golosnoy, Y. V., Yesaulko, A. N., & Sigida, M. S. (2013). Vliyaniye sistem udobreniya na agrokhimicheskiye svoystva chernozoma vyshchelochennogo v zone neustoychivogo uvlazhneniya Stavropol’skogo kraya. [The influence of fertilizer systems on the agrochemical properties of chernozem leached in the zone of unstable m oistening in the Stavropol Territory]. Fertility, 72(3), 4–5 (in Russian).

Hao, X., Ma, X., Zhou, B., & Gao, Z. (2015). Characteristics of crop yield and nutrient balance under different long-term fertilization practices in black soil. Nongye Gongcheng Xuebao, 31(16), 178–185. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.16.024

Hospodarenko, H. M., Nevlad, V. I., Prokopchuk, I. V., & Prouopchuk, S. V. (2017). Symbiotychna azotfiksatsiya ta vrozhay [Symbiotic nitrogen fixation and yield]. Sochins’kyy M. M., Uman’ (in Ukrainian).

Hospodarenko, H. M., Prokopchuk, I. V., Prokopchuk, S. V., & Trus, O. M. (2018). Humus content in a podzolized chernozem after a long-termapplication of fertilizers in a field crop rotation. Agronomy Research, 16(3), 728–736. doi: 10.15159/AR.18.080

Jat, L. K., & Singh, Y. V. (2017). Short-term Effects of Organic and Inorganic Fertilizers on Soil Properties and Enzyme Activities in Rice Production. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(2), 185–194. doi: 10.20546/ijcmas.2017.602.025

Káš, M., Mühlbachová, G., Kusá, H., & Pechová, M. (2016). Soil phosphorus and potassium availability in long-term field experiments with organic and mineral fertilization. Plant Soil Environ, 62(12), 558–565. doi: 10.17221/534/2016-PSE

Koper, J., & Piotrowska, A. (2003). Аpplication of biochemical index to define soil fertility depending on varied organic and mineral fertilization, 6(1).

Korneyko, N. Y. (2013). Monytorynh kyslotnosty pakhotnykh pochv Belhorodskoy oblasty [Monitoring of the acidity of the arable soils of the Belgorod region] Advances in modern science, 9, 152–154 (in Ukrainian).

Kosolapova, A., Yamaltdinova, V., Mitrofanova, E., Fomin, D., & Teterlev, I. (2016). Biological activity of soil depending on fertilizer systems. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(6), 921–926.

Lapa, V. V., & Ivakhnenko, N. N. (2014). Produktivnost’ sevooborotov, balans elementov pitaniya i izmeneniye plodorodiya dernovo-podzolistoy supeschanoy pochvy pri dlitel’nom primenenii udobreniy [Productivity of crop rotations, nutrient balance, and soil fertility changes on loamy sandy soddy-podzolic soil under long-term fertilization]. Plodorodiye, 5(80), 5–8.

Lin, Z., Chang, X. H., Wang, D. M., Zhao, G. C., & Zhao, B. Q. (2015). Long-term fertilization effects on processing quality of wheat grain in the North China Plain. Field Crops Research, 174, 55–60. doi: 10.1016/j.fcr.2015.01.008

Lukin, S. V., & Chetverikova, N. S. (2010). Monitoring plodorodiya pakhotnykh pochv lesostepnoy zony Tsentrol’no-Chernozemnogo rayona [Monitoring of fertility of the arable soils of the forest-steppe zone of the Central and Black Earth region]. Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences, l, 71–73. (in Russian).

Мazur, H. A. (2015). Zalezhnistʹ produktyvnosti ahrotsenozu vid rivnya rodyuchosti gruntu [Dependence of productivity of agrocenosis on the level of soil fertility]. Agriculture, 1, 82–88 (in Ukrainian).

Merzlaya, G. Y, Yes’kov, A. I, & Tarasov S. I. (2011). Deystviye i posledeystviye sistem udobreniya s ispol’zovaniyem navoza. [Effect and aftereffect of fertilizer systems using manure]. Fertility, 3, 16–19 (in Russian).

Mineyev, V. H., Debretseni, B. Y., & Mazur, G. A. (1993). Biologicheskoye zemledeliye i mineral’nyye udobreniya. [Biological agriculture and mineral fertilizers]. Kolos, Moskow (in Russian).

Myazin, N. G., & Brekhov, P. T. (2013). K voprosu monitoringa plodorodiya zemel’ sel’skokhozyaystvennogo naznacheniya. [On the issue of monitoring the fertility of agricultural land]. Agriculture, 6, 8–10 (in Russian).

Polʹovyy, V. M. (2005). Osoblyvosti ahrokhimichnoyi dehradatsiyi hruntu zalezhno vid udobrennya [Features of agro-chemical degradation of soil depending on fertilization]. Visnyk of Agrarian Science, 3, 23–25 (in Ukrainian).

Russell, E. J. (2013). Soil conditions and plant growth. Forgotten Books, England and Wales, London.

Scotti, R., Bonanomi, G., Scelza, R., Zoina, A., & Rao, M. A. (2015). Organic amendments as sustainable tool to recovery fertility in intensive agricultural systems. J. Soil Sci. Plant Nutrition, 15(2), 333–352. doi: 10.4067/s0718-951620150050-00031

Seraya, T. M. (2011). Vliyaniye sistem udobreniya na produktivnost’ sevooborota i izmeneniye agrokhimicheskikh pokazateley dernovo-podzolistoy legkosuglinistoy pochvy. [The influence of fertilizer systems on the productivity of crop rotation and the change of agrochemical indices of sod-podzolic lightweight soil]. Agrochemistry, 11, 17–24 (in Russian).

Tanchik, S. P. (2009). Efektyvnistʹ system zemlerobstva v Ukrayini [Efficiency of agricultural systems in Ukraine]. Visnyk of Agrarian Science, 12, 5–11 (in Ukrainian).

Tanchik, S. P., & Salnikov, S. M. (2014). Vplyv system zemlerobstva na dynamiku pokaznykiv rodyuchosti gruntu ahrofitotsenozu buryakiv tsukrovykh. [The impact of farming systems in the dynamics of indicators of soil fertility in agrofitosenose sugar beet]. Visnyk of Poltava State Agrarian Academy, 3, 46–49 (in Ukrainian).

Tsvey, Y. P. (2015). Formuvannya rodyuchosti gruntu v korotkorotatsiynykh sivozminakh Lisostepu. [Formation of soil fertility in short-rotation crop rotations of forest-steppe]. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk “Zemlerobstvo”, 1, 56–59 (in Ukrainian).

Volodin, V. M. (1989). O rasshirenom vosproizvod-tve pochvennogo plodorodiya. Vestnik sel’skokhozyaystvennoy nauki [On Extended Reproduction of Soil Fertility]. Visnyk of Agricultural Science, 6, 33–40 (in Ukrainian).

Yatsuk, I. P. (2013). Mistse i rolʹ hruntiv u kontseptsiyi funktsionuvannya noosfery za V. I. Vernadsʹkym. [Place and role of soils in the concept of the operation of the noosphere in V. I. Vernadsky]. Visnyk KhNUU, 1, 269–273 (in Ukrainian).

Zarishnyak, A. C., Balyuk, S. A., & Lisovyy, M. V. (2014). Statsionarni polʹovi doslidy Ukrayiny [Stationary field test-trials of Ukraine]. Agrarian Sciencе, Kyiv (in Ukrainian).

Published
2019-03-01
How to Cite
Hospodarenko, G., Cherno, O., & Cherednik, A. (2019). Formation of soil fertility for different fertilizer systems in field crop rotation. Agrology, 2(2), 79–85. https://doi.org/10.32819/019011
Section
Оriginal researches